Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 2.2

Consultanta specializata

Programului Operational Regional Prioritatea de investitii   2.2. – Relansare la nivel national

ALOCAŢIE  FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

MINIM 2.000.000 EURO – MAXIM 6.000.000 EURO

(Valoarea minima a finantarii nerambursabila este posibil sa fie redusa in urma consultarilor publice)

                  PERIOADA ESTIMATA PENTRU INREGISTRAREA PROIECTELOR                 

01. Iulie 2020 – 30 August 2020

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în ordinea depunerii. Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.

Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de stat regionalContribuția programului la finanțarea unei investiții, in functie de fiecare regiune si categoria de IMM este de:

Regiunea de dezvoltareNord EstSud EstSud MunteniaSud Vest OlteniaNord VestCentruVest
Întreprinderi mici70%70%70%70%70%70%55%
Întreprinderi mijlocii60%60%60%60%60%60%45%

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.

BENEFICIARI ELIGIBILI     

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria intreprinderilor mici din mediul urban si a intrepreprinderilor mijlocii din mediul urban sau rural (locatia implementarii proiectului, nu sediul social). Microintreprinderile NU sunt eligibile;
 • întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 • Regiunile de dezvoltare eligibile pentru locatia implementarii: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • Solicitantul are domeniul de activitate (principal sau secundar) pe care se doreste accesarea finantarii autorizat inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate;

 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR                                               

Se aplica mecanismul cererilor de plata respectiv a cererilor de rambursare.

Conform noilor proceduri, pentru mecanismul cererilor de platafiecare factura emisa de prestatorul de servicii, furnizorii de produse sau executantii lucrarilor de constructii, va fi decontata in avans de catre finantator, beneficiarul investitiei suportand doar contributia proprie si aportul la cheltuielile neeligibile, daca este cazul.

  INVESTITII ELIGIBILE                                                          

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială. Investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice.
 • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Investițiile eligibile prin acest program includ:

 • Achiziţia de echipamente/utilaje tehnologice;
 • Instalaţii/echipamente pentru eficienţă energetică și surse regenerabile;
 • Investiții în active necorporale;
 • Construcții și instalații;
 • Realizarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru hale de producţie şi clădiri pentru prestări servicii;
 • Consultanță, proiectare, obținere avize, acorduri, autorizații, studii de teren.
   Criteriu/   subcriteriuPunctaj maxim
1.Contributia proiectul ui la realizarea obiectivului prioritatii de investitie29
1.1.Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizează investiia (in conformitate cu Anexa 2 ” Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)15
 a.     Este cuprins intr-una din divizi un il e 13 , 1 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 3315
 b.     Est e cup r ins i ntr-una din celelalt e diviziun i d ecat cele de la pct. a.5
1.2.Previzionarea economico-financiar a ca u rma re a imp lementarii proiectului, la finalul celui de-al doilea exercitiu fi nanc iar complet, dupii implementar ea inv estitiei14
 1. 2.1. Rat a solvabili t at ii general e (Act ive totale/ Datorii totale)7
 a.     >= 37
 b. >= 2 i < 34
 c.     >= 1 i < 22
 d. < 10
 1. 2.2. Rat a rent ab i lit ii tii fi nanc iare – ROE (Rezult at net / Capita luri pro prii)7
 a.     >= 7%7
 b. >= 6% ?i < 7%4
 C.        >= 5% ?i < 6%2
 d. < 5%0
2.Capa cit at ea fi nan ciarii i operat  iona la a solicitan tului50
2.1.Capacit atea econ omico-financiara a so licitan tul ui, in exercitiul fi nanc iar an t erior depun erii cererii de finan t are35
 2.1.1. Rat a solvabili t at ii general e (Act ive totale/ Dat orii totale)10
 a.     >= 210
 b. >= 1,5 ?i < 26
 c.     >= 1 i < 1,53
 d. < 10
 2.1.2. Rat a rent ab i lit ii tii fi nanc iare – ROE (Re zult at net / Capita luri proprii)10
 a.     >= 5%10
 b. >= 3% ?i < 5%6
 c.     >= 1% ?i < 3%3
 d. < 1%0
 2.1.3. Rata de acoperire a fi nantii rii neram bursabile (Re zultat net in anu l N/ Fi nan tare nerambu rsabilii solicit atii )15
 a.     >= 30%15
 b. >= 20% ?i < 30%10
 c.     >= 10% ?i < 20%5
 d. < 10%0
2.2.Durat a de activit ate a soli citant ului (in fun ctie de dat a i n fi i nt ii r ii)15
 a.     >= 7 an i15
 b.     >= 5 i < 7 ani10
 c.     >= 2 si < 5 ani5
 d. < 2 ani0
3.Respe ct area prin ci pii lor privind dezvo lt area du r ab ila, egalita t ea de anse, de gen i nedi scrim inarea (Nu vor fi punct at e mii surile de conformare cu obligat iile legale ale solicit ant ului i n aceste domenii)15
3.2.lnv estitia in clude masu r i d e i mbunii tii t ire a cali t atii mediului i nconjurat or ?i d e cre?t ere a eficientei energet ice:9
 a.     Utilizarea surselor regenerab il e de energie3
b. Achizitionarea echipamentelor ai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului spatiile de productie). Optimizarea functionarii alatiilor si a fluxurilor tehnologice.3
c. Minimizarea a sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor.
3.2.Investitia include masuri asigurare egalitatii de sanse si tratament6
a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.3
b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)3
4Concentrarea strategica a investitiilor6
a. societatea propune un proiect in baza unei Strategii de Dezvoltare Locala selectate in cadrul axei prioritare 7 POR2
b. Proiectul se incadreaza intr-o strategie integrata de dezvoltare urbana (SUD) finantabila in cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbana2
c. Societatea propune un proiect in baza unei alte strategii de dezvoltare locala/nationala2
TOTAL100

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile

APEL 2020

Lista domeniilor de activitate eligibile

Clasa CAENDesrierea clasei CAEN
1320Producţia de ţesături
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare şi mochete
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420Fabricarea articolelor din blană
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520Fabricarea încălţămintei
1610Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1723Fabricarea articolelor de papetărie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie şi servicii conexe
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2053Fabricarea uleiurilor esenţiale
2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2311Fabricarea sticlei plate
Clasa CAENDescriere Clasa CAEN
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticlă
2314Fabricarea fibrelor din sticlă
2319Fabricarea de sticlărie tehnică
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului şi ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2562Operaţiuni de mecanică generală
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612Fabricarea altor componente electronice
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652Productia de ceasuri
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
   
2790Fabricarea altor echipamente electrice
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe şi compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetărie
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103Fabricarea de saltele şi somiere
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3600Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812Colectarea deşeurilor periculoase
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900Activităţi şi servicii de decontaminare

    4120      Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale                  

    4211      Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor                  

    4212      Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane                  

    4213      Costrucţia de poduri şi tuneluri                  

    4221      Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide                  

    4222      Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii                  

    4291      Construcţii hidrotehnice                  

    4299      Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a                  

    4311      Lucrări de demolare a construcţiilor                  

    4312      Lucrări de pregătire a terenului                  

    4313      Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii                  

    4321      Lucrări de instalaţii electrice                  

    4322      Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat                  

    4329      Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii                  

    4331      Lucrări de ipsoserie                  

    4332      Lucrări de tâmplărie şi dulgherie                  

    4333      Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor                  

    4334      Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri                  

    4339      Alte lucrări de finisare                  

    4391      Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii                  

    4399      Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.                  

    5210      Depozitări                  

    5224      Manipulări                  

    5510      Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare                  

    5520      Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată                  

    5530      Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere                  

    5590      Alte servicii de cazare                  

    5610      Restaurante                  

    5621      Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente                  

    5629      Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.                  

    5811      Activităţi de editare a cărţilor                  

    5812      Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare                  

    5813      Activităţi de editare a ziarelor                  

    5814      Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor                  

    5819      Alte activităţi de editare                  

    5821      Activităţi de editare a jocurilor de calculator                  

    5829      Activităţi de editare a altor produse software                  

    5911      Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                  

    5912      Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                  

    5913      Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune                  

    5914      Proiecţia de filme cinematografice                  

    5920      Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală                  

    6010      Activităţi de difuzare a programelor de radio                  

    6020      Activităţi de difuzare a programelor de televiziune                  

    6110      Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu                  

    6120      Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)                  

    6130      Activităţi de telecomunicaţii prin satelit                  

    6190      Alte activităţi de telecomunicaţii                  

    6201      Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)                  

    6202      Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei                  

    6203      Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul                  

    6209      Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei                  

    6311      Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe                  

    6312      Activităţi ale portalurilor web                  

    6399      Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.                  

    7111      Activităţi de arhitectură                  

    7112      Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea                  

    7120      Activităţi de testare şi analize tehnice                  

    7311      Activităţi ale agenţiilor de publicitate                  

    7312      Servicii de reprezentare media                  

    7410      Activităţi de design specializat                  

    7420      Activităţi fotografice                  

    8292      Activităţi de ambalare                  

    8610      Activităţi de asistenţă spitalicească                  

    8621      Activităţi de asistenţă medicală generală                  

    8622      Activităţi de asistenţă medicală specializată                  

    8623      Activităţi de asistenţă stomatologică                  

    8690      Alte activităţi referitoare la sănătatea umană                  

    8710      Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală                  

    8720      Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale                  

    9003      Activităţi de creaţie artistică                  

    9101      Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor                  

    9102      Activităţi ale muzeelor                  

    9103      Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic                  

    9104      Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale                  

    9311      Activităţi ale bazelor sportive                  

    9312      Activităţi ale cluburilor sportive                  

    9313      Activităţi ale centrelor de fitness                  

    9319      Alte activităţi sportive                  

    9321      Bâlciuri şi parcuri de distracţii                  

    9329      Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.                  

    9511      Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice                  

    9512      Repararea echipamentelor de comunicaţii                  

    9523      Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele                  

    9524      Repararea mobilei şi a furniturilor casnice                  

    9525      Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor                  

    9529      Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.                  

    9601      Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană