MICROINDUSTRIALIZARE

Consultanta specializata

MICROINDUSTRIALIZARE

SINTEZA PROGRAMULUI NATIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

ALOCAREA FINANCIARA NERAMBURSABILA

Alocație Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar (aprox. 94.142 euro);

DATA ESTIMATA LANSARE APEL PROIECTE: MARTIE-APRILIE 2020

Pot beneficia de prevederile Programului societajile care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii intr-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru SAU in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate :

>    sunt IMM-uri organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societajile comerciale cu modificarile §i completarile ulterioare sau in baza Ordonanjei de Urgenja nr. 6/2011 pentru stimularea infiinlarii §i dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanji in afaceri cu modificarile §i completarile ulterioare;

>    au cel pujin 2 ani calendaristici de la infiinlare la data deschiderii aplicajiei electronice de inscriere a planului de afaceri;

>    au obiectul de activitate conform CAEN Revizuit 2 Clasificarea activitajilor din economia najionala, Note explicative, inclus in urmatoarele grupe și clase pentru domeniile creative:

S 10 Industria alimentara

S 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producfia de bauturi racoritoare nealcoolice; producfia de ape minerale și alte ape inbuteliate;

S 13 Fabricarea produselor textile;

S 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;

S 15 Tabacirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie, harna^amentelor $i mcalfamintei; prepararea §i vopsirea blanurilor;

S 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și pluta, cu excepfia mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale impletite;

S 17 Fabricarea hartiei §i a produselor din hartie;

S 1811 Tiparirea ziarelor;

S 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

S 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011,

2051, 2053, 2059.

S 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;

S 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice; 

S 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

S 24 Industria metalurgica;

S 25 Industria constructor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalafii – cu excepfia societafilor care desfașoara activitafi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și munifiei;

S 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice §i optice;

S 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

S 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

S 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;

S 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;

S 31 Fabricarea de mobila;

S 32 Alte activitafi industriale n.c.a.

CHELTUIELI ELIGIBILE :

Obiectul finanțarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

a)   Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate bunurile descrise in grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate;

b)   Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c)   Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.

d)   Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize3, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

e)   Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie4, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

f)    Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

g)   Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

h)   Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie 6 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

i)    Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;

j)    Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/actionarul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala;

k)   Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite, in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea

realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;

l) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Echipa noastră de consultanți vă oferă;

  • Verificarea GRATUITĂ a eligibilității firmei si a ideilor de investitii;
  • Oferim consultanta pe perioada de implementare/post-implementare

Cu stima

Ec Țuicu Cristina

Sibiu,str Crișanei nr 2

Email cvmanagementsib@gmail.com

Mobil 0748497235

   n.c.a. : neclasificate altundeva  
ClasaCAEN Rev.2ServiciiComert
4120Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale §i nerezidentiale0 
4211Lucrari de constructii a drumurilor §i autostrazilor0 
4212Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata §i subterane0 
4213Constructia de poduri §i tuneluri0 
4221Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide0 
4222Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate §i telecomunicatii0 
4291Constructii hidrotehnice0 
4299Lucrari de constructii a altor proiecte inginere§ti n.c.a.0 
4311Lucrari de demolare a constructiilor0 
4312Lucrari de pregatire a terenului0 
4313Lucrari de foraj §i sondaj pentru constructii0 
4321Lucrari de instalatii electrice0 
4322Lucrari de instalatii sanitare, de Tncalzire §i de aer conditionat0 
4329Alte lucrari de instalatii pentru constructii0 
4331Lucrari de ipsoserie0 
4332Lucrari de tamplarie §i dulgherie0 
4333Lucrari de pardosire §i placare a peretilor0 
4334Lucrari de vopsitorie, zugraveli §i montari de geamuri0 
4339Alte lucrari de finisare0 
4391Lucrari de Tnvelitori, §arpante §i terase la constructii0 
4399Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.0 
4511Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone ) 0
4519Comert cu alte autovehicule 0
4520Intretinerea si repararea autovehiculelor0 
4531Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 0
4532Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 0
4540Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor 0
4611Intermedieri Intermedieri in comertul cu materii prime agricole animale vii materii prime textile si cu bunuri semifinite 0
4612Intermedieri in comertul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie 0
4613Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 0
4614Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 0
4615Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 0
4616intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele 0
4617Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOLICE SI TUTUN 0
4618Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n c a 0
4619intermediere in comertul cu produse diverse(exclus cele alimentare) 0
4621Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat Cu exceptia tutunului 0
4622Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 0
4623Comert cu ridicata al animalelor vii 0
4624Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 0
4631Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 0
4632Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne 0
4633Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile 0
4634Comert cu ridicata al bauturilor Cu exceptia bauturilor alcoolice 0
4636Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 0
4637Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment 0
4638Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 0
4639Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului 0
4641Comert cu ridicata al produselor textile 0
4642Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 0
4643Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor 0
4644Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere 0
4645Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 0
4646Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 0
4647Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 0
4648Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 0
4649Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 0
4651Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui 0
4652Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 0
4661Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 0
4662Comert cu ridicata al masinilor-unelte 0
4663Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 0
4664Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat 0
4665Comert cu ridicata al mobilei de birou 0
4666Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 0
4669Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 0
4673Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare 0
4674Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire 0
4675Comert cu ridicata al produselor chimice 0
4676Comert cu ridicata al altor produse intermediare 0
4677Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 0
4690Comert cu ridicata nespecializat Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor 0
4711Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului 0
4719Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare 0
4721Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate 0
4722Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 0
4723Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate 0
4724Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate 0
4725Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE 0
4729Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 0
4730Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate 0
4741Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate 0
4742Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 0
4743Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate 0
4751Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 0
4752Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate 0
4753Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate 0
4754Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 0
4759Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate 0
4761Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 0
4762Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 0
4763Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate 0
4764Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 0
4765Comert cu amanuntul al jocurilor §i jucariilor, in magazine specializate Cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard §i automatelor muzicale 0
4771Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 0
4772Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 0
4773Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 0
4774Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 0
4775Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 0
4776Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 0
4777Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 0
4778Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – Cu exceptia combustibililor,armelor si munitiei 0
4779Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine Cu exceptia armelor si munitiei 0
4781Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor 0
4782Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete 0
4789Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 0
4791Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei 0
4799Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor 0
4910Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata0 
4920Transporturi de marfa pe calea ferata0 
4931Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori0 
4932Transporturi cu taxiuri0 
4939Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.0 
4941Transporturi rutiere de marfuri0 
4942Servicii de mutare0 
5010Transporturi maritime si costiere de pasageri0 
5020Transporturi maritime si costiere de marfa0 
5030Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare0 
5040Transporturi de marfa pe cai navigabile interioare0 
5110Transporturi aeriene de pasageri0 
5121Transporturi aeriene de marfa0 
5122Transporturi spatiale0 
5210Depozitari0 
5221Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre0 
5222Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa0 
5223Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene0 
5224Manipulari0 
5229Alte activitati anexe transporturilor0 
5310Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal0 
5320Alte activitati postale si de curier0 
5510Hoteluri si alte facilitati de cazare similare0 
5520Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata0 
5530Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere0 
5590Alte servicii de cazare0 
5610Restaurante Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului0 
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului0 
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului0 
5630Baruri si alte activitati de servire a bauturilor Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului0 
5811Activitati de editare a cartilor0 
5812Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare0 
5813Activitati de editare a ziarelor0 
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor0 
5819Alte activitati de editare0 
5821Activitati de editare a jocurilor de calculator0 
5829Activitati de editare a altor produse software0 
5911Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune0 
5912Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune0 
5913Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune0 
5914Proiectia de filme cinematografice0 
5920Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala0 
6010Activitati de difuzare a programelor de radio0 
6020Activitati de difuzare a programelor de televiziune0 
6110Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu0 
6120Activity de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)0 
6130Activitati de telecomunicatii prin satelit0 
6190Alte activitati de telecomunicatii0 
6201Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)0 
6202Activitati de consultants in tehnologia informatiei0 
6203Activitati de management (gestiune §i exploatare) a mijloacelor de calcul0 
6209Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei0 
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web §i activitati conexe0 
6312Activitati ale portalurilor web0 
6391Activitati ale agentiilor de §tiri0 
6399Alte activitati de servicii informational n.c.a0 
6511Activitati de asigurari de viata0 
6512Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)0 
6520Activitati de reasigurare0 
6621Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor0 
6622Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari0 
6629Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii0 
6810Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii FARA LEASING0 
6820Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPTIE LEASING0 
6831Agentii imobiliare0 
6832Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract0 
6910Activitati juridice0 
6920Activitati de contabilitate §i audit financiar; consultanta in domeniul fiscal0 
7010Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate0 
7021Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice §i al comunicarii0 
7022Activitati de consultanta pentru afaceri §i management0 
7111Activitati de arhitectura0 
7112Activitati de inginerie §i consultanta tehnica legate de acestea0 
7120Activitati de testari §i analize tehnice0 
7211Cercetare-dezvoltare in biotehnologie0 
7219Cercetare-dezvoltare in alte §tiinte naturale §i inginerie0 
7220Cercetare-dezvoltare in §tiinte sociale §i umaniste0 
7311Activitati ale agentiilor de publicitate0 
7312Servicii de reprezentare media0 
7320Activitati de studiere a pietei §i de sondare a opiniei publice0 
7410Activitati de design specializat0 
7420Activitati fotografice0 
7430Activitati de traducere scrisa §i orala (interpret)0 
7490Alte activitati profesionale, §tiintifice §i tehnice n.c.a. Cu exceptia: activitatilor de brokeraj pentru intreprinderi , adica aranjamente pentru cumpararea §i vanzarea de intreprinderi mici §i mijlocii, inclusiv a experientei profesionale, dar neincluzand activitatile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;activitati de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpararea §i vanzarea de brevete);activitati de evaluare, altele decat pentru bunuri imobiliare §i asigurari(pentru antichitati, bijuterii etc.);auditarea facturilor §i a rapoartelor privind marfurile.0 
7500Activitati veterinare0 
7711Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare FARA LEASING0 
7712Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele FARA LEASING0 
7721Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv FARA LEASING0 
7722Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)0 
7729Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a FARA LEASING0 
7731Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole FARA LEASING0 
7732Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii FARA LEASING0 
7733Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FARA LEASING0 
7734Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa FARA LEASING0 
7735Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian FARA LEASING0 
7739Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile FARA LEASING0 
7810Activitati ale agenpor de plasare a fortei de munca0 
7820Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului0 
7830Servicii de furnizare §i management a fortei de munca0 
7911Activitati ale agenpor turistice0 
7912Activitati ale tur-operatorilor0 
7990Alte servicii de rezervare §i asistenta turistica0 
8010Activitati de protectie si garda0 
8020Activitati de servicii privind sistemele de securizare0 
8030Activitati de investigatii0 
8110Activitati de servicii suport combinate0 
8121Activitati generale de curatenie a cladirilor0 
8122Activitati specializate de curatenie0 
8129Alte activitati de curatenie0 
8130Activitati de intretinere peisagistica0 
8211Activitati combinate de secretariat0 
8219Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor §i alte activitati specializate de secretariat0 
8220Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)0 
8230Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor §i congreselor0 
8292Activitati de ambalare0 
8299Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.0 
8510Invatamant pre§colar0 
8520Invatamant primar0 
8531invatamant secundar general0 
8532invatamant secundar, tehnic sau profesional0 
8541invatamant superior non-universitar0 
8542invatamant superior universitar0 
8551invatamant in domeniul sportiv §i recreational0 
8552invatamant in domeniul cultural(limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)0 
8553§coli de conducere (pilotaj)0 
8559Alte forme de invatamant n.c.a.0 
8560Activitati de servicii suport pentru invatamant0 
8610Activitati de asistenta spitaliceasca0 
8621Activitati de asistenta medicala generala0 
8622Activitati de asistenta medicala specializata0 
8623Activitati de asistenta stomatologica0 
8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana0 
8710Activitati ale centrelor de ingrijire medicala0 
8720Activitati ale centrelor de recuperare psihica §i de dezintoxicare, exclusiv spitale0 
8730Activitati ale caminelor de batrani §i ale caminelor pentru personae aflate in incapacitate de a se ingriji singure0 
8790Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.0 
8810Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani §i pentru persoane aflate in incapacitate de a se Tngriji singure0 
8891Activitati de ingrijire zilnica pentru copii0 
8899Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.0 
9001Activitati de interpretare artistica (spectacole)0 
9002Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)0 
9003Activitati de creatie artistica0 
9004Activitati de gestionare a salilor de spectacole0 
9101Activitati ale bibliotecilor si arhivelor0 
9102Activitati ale muzeelor0 
9103Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic0 
9104Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale0 
9311Activitati ale bazelor sportive0 
9312Activitati ale cluburilor sportive0 
9313Activitati ale centrelor de fitness0 
9319Alte activitati sportive0 
9321Balciuri §i parcuri de distractii0 
9329Alte activitati recreative §i distractive n.c.a.0 
9511Repararea calculatoarelor §i a echipamentelor periferice0 
9512Repararea echipamentelor de comunicatii0 
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic0 
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc §i a echipamentelor pentru casa §i gradina0 
9523Repararea incaltamintei §i a articolelor din piele0 
9524Repararea mobilei §i a furniturilor casnice0 
9525Repararea ceasurilor §i a bijuteriilor0 
9529Repararea articolelor de uz personal §i gospodaresc n.c.a.0 
9601Spalarea §i curatarea (uscata) articolelor textile §i a produselor din blana0 
9602Coafura §i alte activitati de infrumusetare0 
9603Activitati de pompe funebre §i similare0 
9604Activitati de intretinere corporala0 
9609Alte activitati de servicii n.c.a.0 
9700Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic